TIVIA Lappi ry – Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on TIVIA Lappi ry ja sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lappi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tieto- ja viestintätekniikka-alan parissa työskentelevien henkilöiden ja oikeustoimikelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä Lapin alueella ja tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä sekä edistää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja
opetustilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta ja verkostoitumista edistävää toimintaa jäsenilleen.

Yhdistys voi harjoittaa tiedotus-, tutkimus-, ja julkaisutoimintaa ja toimia yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa.

Tarkoituksena on antaa yhdistyksen jäsenille mahdollisuus kehittää itseään ammatillisesti ja luoda uusia, hyödyllisiä kontakteja. Edistää tietotekniikka-alalla toimivien verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä osana valtakunnallisesti toimivaa Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry yhteisöä (jäljempänä myös ”TIVIA”).

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä
taloudellista ansiota.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi Järjestää maksullisia seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia sekä omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä.

Yhdistys on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry (jäljempänä ”TIVIA”) alueellinen jäsenyhdistys.

3. Jäsenet

Yhdistyksessä voi olla jäseninä sekä henkilö- että yhteisöjäseniä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Edellä todetun mukaisesti yhdistyksessä on sen varsinaisina jäseninä esimerkiksi henkilöjäseniä, nuorisojäseniä, opiskelijajäseniä ja seniorijäseniä. Kukin yhdistys päättää itse omista jäsenluokistaan ja tekee sääntömuutoksen näiden muuttuessa.

Yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen varsinaisen henkilöjäsenen kanssa samassa taloudessa vakituisesti asuvat henkilöt voivat kuulua yhdistykseen perhejäseninä. Perhejäsenet ovat myös yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksen edistämisestä. Jäseneksi ei voida hyväksyä toista rekisteröityä tai rekisteröimätöntä yhdistystä. Yhteisö voi nimittää yhden (1) edustajan toimimaan yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä jäsenehdokkaan TIVIAlle tekemän kirjallisen tai sähköisen hakemuksen perusteella.

Yhdistyksen jäsenten ja siinä toimivien henkilöiden sekä yhteisön edustajan tulee olla TIVIAn jäseniä.

Mikäli jäsen on laiminlyönyt maksaa kuluvan vuoden jäsenmaksunsa kolme (3) kuukautta sen eräpäivästä, yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi. Hallitus voi lisäksi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen mainetta tai jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen syyskokous päättää vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta TIVIAn liittokokouksen päätökseen pohjautuen. Jäsenmaksun tulee olla sama kaikille samaan jäsenryhmään kuuluville.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksuja.

Mikäli jäsen eroaa yhdistyksen jäsenyydestä, tätä aiemmin maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta. Eroamisesta huolimatta jäsen on velvollinen maksamaan vuosikokouksen kyseistä kalenterivuotta varten vahvistaman yhdistyksen jäsenmaksun kokonaisuudessaan.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4), mutta enintään seitsemän (7) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

TIVIAn hallituksen jäsenillä ja sihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen kokouksissa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen äänivaltaisista jäsenistä on paikalla. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoituksen ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus:

1. edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia.
2. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat.
3. valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista.
4. vastaa yhdistyksen talouden ja jäsenrekisterin järjestämisestä ja on oikeutettu tässä tarkoituksessa ulkoistamaan niiden hoitamisen TIVIAlle ja sen yhteistyökumppaneille.
5. on oikeutettu ostamaan yhdistyksen tarvitsemia välineitä ja palveluita.
6. vastaa yhdistyksen viestintä- ja julkaisutoiminnasta ja on oikeutettu tässä tarkoituksessa tekemään sitä yhdessä TIVIAn kanssa
7. laatii vuosikertomukset ja tilinpäätökset;
8. laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
9. valmistelee seuraavan toimikauden henkilövalinnat sekä yhdistyksen toimielimiin että yhdistyksen edustajiksi TIVIAan ja muihin yhdistyksiin, joissa yhdistys on jäsenenä
10. toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen keskuudestaan määräämä hallituksen jäsen kaksi yhdessä tai joku heistä hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

7. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään [kolmekymmentä (30) päivää] ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään [neljätoista (14) päivää] ennen kevätkokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous pidetään syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä on yksi (1) ääni. Kunniajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Yhteisöjäsenen äänivaltaa yhdistyksessä käyttää sen laillisesti valtuuttama ja nimeämä yhteyshenkilö. Varsinainen henkilöjäsen, ei kuitenkaan perhejäsen, voi olla kokouksessa edustettuna valtakirjalla, kuitenkin siten, että yksi henkilö voi edustaa valtakirjalla korkeintaan viittä (5) jäsentä.

TIVIAn hallituksen jäsenillä ja sihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin mainita, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta lähetettävällä kutsulla. Kutsu toimitetaan yhdistyksen jäsenrekisterin kautta sähköpostitse ja kutsu julkaistaan myös yhdistyksen Internet-verkkosivuilla.

Tieto yhdistyksen kokouksesta on toimitettava myös TIVIAn hallitukselle tiedoksi vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta lähettävällä sähköpostilla.

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.
8. valitaan yhdistyksen edustajat TIVIAn kokouksiin ja hallintoelimiin käyttämään yhdistyksen päätösvaltaa TIVIAssa
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista tai sen eroamista TIVIAsta, vaaditaan vähintään viisikuudesosan (5/6) enemmistö annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jossa purkamista tai TIVIAsta eroamista koskeva aiempi päätös on vahvistettava myös vähintään viisikuudesosan (5/6) enemmistöllä tässä kokouksessa annetuista äänistä.

TIVIAn nimen käyttö yhdistyksen nimessä edellyttää, että ilman TIVIAn hallituksen hyväksyntää ei sääntömuutosta voi tehdä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta, tai yhdistyksen purkamisesta. Sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevasta kokouksesta tai edellä mainitusta päätöksen vahvistamista koskevasta kokouksesta on ilmoitettava TIVIAlle kirjallisesti etukäteen siten kuin yhdistyksen kokouksista on määrätty, mikä lisäksi TIVIAn edustajalla on yhdistyksen kokouksessa sääntöjen mukainen läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli yhdistys päättää erota TIVIAsta, myös sen nimestä on poistettava TIVIA lyhennys.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat muuhun yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

12. Muut määräykset

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyksen voimassa olevia määräyksiä.